Geoportal Bielsko Biała

Zdjęcie herbu miasta Bielsko-Biała
Bielsko-Biała

MSIP | Miejski System Informacji Przestrzennej

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski Bielsko-Biała zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dominik Stolarczyk.
 • E-mail: dominik.stolarczyk@um.bielsko-biala.pl
 • Telefon: 33 4971 579

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Sekretarz Miasta Bielsko-Biała
 • Adres: Sekretariat Sekretarza Miasta
  pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała
  Pokój nr 61
 • E-mail: sekretarz@um.bielsko-biala.pl
 • Telefon: 33 4971 471

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna


Budynek pl. Ratuszowy 1


•    Przy wejściu do budynku od strony parku znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych (z informacją głosową) oraz 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Z przodu ratusza znajduje się informacja i oznakowanie kierujące do tego wejścia,
•    przy budynku znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
•    istnieje możliwość wstępu z psem asystującym – brak ograniczeń w tym zakresie,
•    istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu 
w Urzędzie Miejskim po uprzednim zgłoszeniu.
Budynek pl. Ratuszowy 5
•    Przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia dla osób niepełnosprawnych,
•    budynek jest wyposażony w 1 windę (brak informacji głosowej),
•    istnieje możliwość wstępu z psem asystującym – brak ograniczeń w tym zakresie,
•    istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu 
w Urzędzie Miejskim po uprzednim zgłoszeniu.
•    na parterze i pierwszym piętrze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych
Budynek pl. Ratuszowy 6
•    Przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia dla osób niepełnosprawnych wraz z oznakowaniem początku i końca biegu schodów zewnętrznych przy pomocy kontrastowego koloru,
•    budynek wyposażony jest w 2 windy (jedna z informacją głosową),
•    przy budynku znajdują się 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
•    istnieje możliwość wstępu z psem asystującym – brak ograniczeń w tym zakresie,
•    istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu 
w Urzędzie Miejskim po uprzednim zgłoszeniu,
•    na parterze budynku przy Biurze Obsługi Interesanta znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.   

Budynek pl. Ratuszowy 7


•    budynek nie dostosowany architektonicznie ze względu na jego zabytkowy charakter, 
•     istnieje możliwość wstępu z psem asystującym – brak ograniczeń w tym zakresie,
•    istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu 
w Urzędzie Miejskim po uprzednim zgłoszeniu.


Budynek pl. Ratuszowy 9


•    wejście do budynku dla osób poruszających się m.in. na wózkach znajduje się 
z tyłu budynku, 
•    za budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób 
z niepełnosprawnościami które posiadają aktualną kartę parkingową,
•     istnieje możliwość wstępu z psem asystującym – brak ograniczeń w tym zakresie,
•    budynek wyposażony jest w windę z informacją głosową, 
•    istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu 
w Urzędzie Miejskim po uprzednim zgłoszeniu,
•    na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.


Budynek ul. Księdza Stanisława Stojałowskiego 32


•    Przy tylnym wejściu do budynku od strony parkingu znajduje się pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Z przodu budynku znajduje się informacja 
i oznakowanie kierujące do tego wejścia,
•    budynek wyposażony jest w windę z informacją głosową,
•    przy budynku znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
•    istnieje możliwość skorzystania wstępu z psem asystującym – brak ograniczeń 
w tym zakresie
•    istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu 
w Urzędzie Miejskim po uprzednim zgłoszeniu,
•    na parterze, pierwszym, drugim i trzecim piętrze budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 

Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej

Informujemy, że Prezydent Miasta Bielska-Białej, Jarosław Klimaszewski, wyznaczył Koordynatora ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej. Funkcję tą będzie pełniła Pani Ewa Swatek – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Podstawa prawna

Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności dla Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej było realizacją obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która weszła w życie 20 września ubiegłego roku.

 Zadania koordynatora ds. dostępności

Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora ds. dostępności będzie należało:

•    wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej
•    przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej
•    monitorowanie działalności Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz jednostek organizacyjnych Miasta Bielska-Białej w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz.U. z 2020 r., poz.1062) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

 

Lp.

Zakres działalności

Realizujący zadania wynikające z art.6 ustawy

Sposób realizacji

Termin

1.

Powołanie Zespołu  ds. wdrażania i monitorowania w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

Prezydent Miasta Bielska-Białej

Koordynator ds. Dostępności 

Podstawowe zadania zespołu:

określenie minimalnych wymagań obiektów
w zakresie zapewnienia ich dostępności,

wykonanie analizy stanu zapewnienia dostępności osobom za szczególnymi potrzebami

wsparcie koordynatora
w realizacji zadań

Luty 2021 r.

2.

Analiza stanu budynków Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej pod względem zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Koordynator ds. Dostępności , Zespół ds. wdrażania i monitorowania w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

Przegląd stanu obiektów pod względem dostosowania dla osób ze szczególnymi potrzebami

I półrocze  2021 r.

3.

Przygotowanie harmonogramu prac do wykonania w zakresie zapewnienia dostępności w  Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej oraz kosztorysu działań zmierzających do realizacji ww. zadań

Koordynator ds. Dostępności , Zespół ds. wdrażania i monitorowania w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

Oszacowanie kosztów prac niezbędnych do wykonania oraz harmonogramu prac celem zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

I półrocze 2021 r.

4.

Przygotowanie propozycji dostępu alternatywnego w Urzędzie Miejskim
w Bielsku-Białej w przypadku braku zapewnienia (z
 przyczyn niezależnych, technicznych lub prawnych) dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Koordynator ds. Dostępności, Zespół ds. wdrażania i monitorowania w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

Wskazanie sposobów zapewnienia dostępu alternatywnego i wprowadzenia ww. rozwiązań zgodnie z wnioskami osób ze szczególnymi potrzebami.

Podanie do publicznej wiadomości na stronie BIP Urzędu informacji wynikającej z art. 7 ustawy ze wskazaniem dostępu alternatywnego ( np. zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub zapewnienie wsparcia technicznego, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii – zapewnienie kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej

I półrocze 2021 r.

5.

Ankieta wśród mieszkańców w zakresie zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

Koordynator ds. Dostępności , Zespół ds. wdrażania i monitorowania w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

Przeprowadzenie ankiety internetowe/przesłanie informacji do organizacji pozarządowych

I półrocze 2021 r.

6.

Monitorowanie działań Urzędu Miejskiego Bielska-Białej oraz wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie zapewnienia dostępności w zakresie:

 1. architektonicznym,
 2. cyfrowym,
 3. informacyjno-komunikacyjnym.

 

Zespół ds. wdrażania i monitorowania w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

Realizowanie bieżących działań w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej  przy uwzględnieniu art. 6 ustawy.

Przesyłanie możliwymi środkami niezbędnych informacji w zakresie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,

Podejmowanie działań mających na celu usuwanie barier i zapobieganie ich powstawaniu,

 

Realizacja w całym okresie działania, na bieżąco

7.

Przegląd procedur, regulaminów itp. obowiązujących w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej pod kątem dostosowania ich do zapewnienia dostępności, zgodnie
z art.6 ustawy

Zespół ds. wdrażania i monitorowania w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, Naczelnicy Wydziałów i Kierownicy jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej

Przegląd procedur wraz z raportem z dokonanego przeglądu

I półrocze 2021 r.

8.

Sporządzenie raportu
o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Koordynator  ds. Dostępności

 1. Przekazanie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Prezydentowi Miasta Bielska-Białej
 2. Publikacja Raportu na stronie podmiotowej BIP Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
 3. Przekazanie Raportu do Wojewody Śląskiego.

Do 31.03.2021 r.

Data sporządzenia dokumentu: 5 luty 2021 r.

Dane kontaktowe:

 Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej – Ewa Swatek

Urząd Miejski w Bielsku-Białej
Pl. Ratuszowy 6, 43-300 Bielsko-Biała
pokój numer 223 (II piętro)
tel.: 33 497 14 94
e-mail: dostepnosc@um.bielsko-biala.pl

Dane kontaktowe tłumaczy języka migowego

Osoba głuchoniema może zamówić bezpośrednio tłumacza poprzez sms lub e-mail:

 1. Pani Ewa Kaliniewicz: telefon 722 367 940 e-mail: kaliniewicz@poczta.fm
 2. Pan Adam Pilecki: telefon 512 805 922 e-mail: adaspilecki@wp.pl
 3. Pan Maciej Pilecki: telefon 696 748 297 e-mail: j_m.pilecki@onet.eu